Нутгийн зөвлөлөөс зохион байгуулсан шинэ жилд 200 орчим иргэд ирэв. 2016.12.24